Taalbeleid

'Taal op school en in èlk vak’

Visie

Vaststelling beginsituatie leerlingen en opvolging

Naast observeren kan men via taaltesten informatie verzamelen over de taalvaardigheid van leerlingen.

  • Observatieformulieren
  • TAS: De TAS meet de taalvaardigheid van jongeren die starten in het secundair onderwijs.  Hij bestaat uit 2 edittoetsen en een luistertoets.  Je kunt de TAS gratis downloaden op http://www.cteno.be/index.php?idMenu=126&id_materiaal=432
  • DIATAAL: Diataal toetst leesvaardigheid, woordenschat en luistervaardigheid.  Je betaalt - naast de prijs voor de licentie - per toets, per leerling. Voor meer info: www.diataal.be
    Ook toen er nog geen sprake was van verplichte screening, wees men al op het feit dat opvolging van de resultaten nodig was.  Zie Van Gorp en Verheyden in VONK, november december 2003 (doel en opvolging) en GOKschrift, mei 2009 (Wat na de toets?)

Taalgericht vakonderwijs

Taaltips uit de Regionale Nieuwsbrief

Taaltips en mededelingen uit de regionale nieuwsbrief lees je onderaan deze pagina.

10 maart 2020

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over het 'Outreach'-initiatief van de Faculteit Letteren van de KU Leuven om het talenonderwijs in Vlaanderen te ondersteunen.

06 februari 2020

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over www.meertaligheid.be.

29 maart 2017

In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van maart 2017.

29 maart 2017

In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van deze maand.

29 maart 2017

In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal kun je de taaltip voor de maand januari terugvinden.