Pastorale tips - december 2019

26 november 2019

HANDEN VOL HOOP

Inspiratiekaart december - uitkijken

maand hopen is inspirerende figuren

DECEMBER

Met handen die uitkijken

uitkijken

Maria

Sint-Nikolaas

alle mama's

Inspirerende gedachte: Hopen is ... uitkijken.
  • De herders kijken uit naar een nieuwe morgen. In het verhaal van Lucas wordt er tegemoet gekomen aan dit verlangen, want plotseling gaat de hemel open. Er verschijnt een engel en de herders kijken op. De herders leren anders naar de dingen kijken en komen in beweging. Ze horen een oproep en gaan op weg. Hun hoop groeit onderweg. Ze gaan de hoop tegemoet. 

  • Er zijn profeten in onze tijd nodig om anderen te laten uitkijken. Profeten spreken hoop. Er is een visioen, er is hoop. Om het visioen in de praktijd te kunnen brengen, moet je iets doen. Het zijn figuren die licht brengen.

  • Jezus is iemand die zelf opkijkt naar alles wat hem te boven gaat.

  • Kinderen kijken ook uit. Ze staan vol bewondering voor nieuw leven en dragen er op hun eigen manier zorg voor.
Spreekwoord van de maand: Met handen die uitkijken

Je kan het spreekwoord uitbeelden met de kinderen en er een foto van maken.

Inspirerend verhaal : Kerstverhaal - Lucas 2, 8-12                                    

Kerstverhaal voor kinderen

In die dagen reisden Jozef en Maria van Nazareth naar het verre Bethlehem. Deze reis maakten ze op vraag van de keizer Augustus. De keizer organiseerde een grote volkstelling. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Toen Maria en Jozef in Bethlehem aankwamen, was het zeer druk in de stad. Ze gingen meteen op zoek naar een slaapplaats. Maria was erg moe van de zware tocht. Jozef aarzelde niet en klopte bij de eerste herberg aan om een overnachting te regelen. Er was geen plaats meer in de herberg en zeker niet voor vreemdelingen. Erg jammer was dat.  Ten einde raad gingen ze naar een stal in het veld. De stal was niet groot, kil en erg vuil. Er sliepen ook dieren. Gelukkig was Jozef een handige harry. Zo toverde hij de voederbak om in een mooi wiegje.  Hij veegde ook de stal schoon en maakte een bed van stro zodat Maria kon rusten. Jozef stak een kaars aan en beschermde het licht met zijn handen. Dat kleine vlammetje werd steeds groter. Jozef droomde weg bij dit lichtje van hoop... Plots klonk er hemelse muziek.

Die nacht werd kleine Jezus geboren. Jezus, kind van God, de redder van mensen. Maria wikkelde hem in doeken. Samen met Jozef knielde ze ontroerd naast de kribbe neer. Ze dankten God voor dit wonder. De hemel was niet meer donker. Ineens waren er overal sterren. Deze sterrenpracht ging niet ongemerkt voorbij. De herders in het veld zagen de sterren schitteren. Een engel sprak hen aan : ‘Wees niet bang, want ik kom jullie blij en hoopvol nieuws brengen. Vandaag is jullie redder geboren. Volg de ster. Daar waar de ster stil blijft staan, zullen jullie een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. Dat is jullie nieuwe koning. ’ Plots kwam er nog meer licht. Voor en boven de herders verschenen engelen. Het was erg mooi om te zien.

De engelen zongen een lied: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Na dit hemelse lied gingen de herders meteen op weg. De herders juichten om het blijde nieuws. Ze trokken met hun kudde schapen op zoek naar de stal.  De stal was klein, maar zag er gezellig uit. Ze knielden bij Jezus neer en speelden en dansten een mooi lied.  Maria en Jozef klapten vrolijk in de handen. Na hun bezoek aan de stal, trokken de herders van stad naar stad. Overal vertelden ze het blijde nieuws over het kindje Jezus.

Iets later kregen Maria en Jozef weer bezoek. Deze keer waren het de drie koningen uit het oosten, Gaspar, Melchior en Balthazar. Zij hadden het wondere nieuws ook gehoord. Zij brachten als geschenken goud, mirre en wierook mee. Maria en Jozef vonden het prachtig. High five voor Jezus!

Inspirerende figuur uit de Bijbel of uit de christelijke traditie: Maria

De advent is ook de tijd van Maria. Maria wordt in de evangelies voorgesteld als voorbeeld van gelovig leven. Vanuit een diepe verbondenheid straalt ze hoop uit. Maria is een sterke vrouw. Ze draagt het kind van God. Dat is toch wel heel bijzonder. Maria is erg blij en ze zingt van geluk. Ze dankt God elke dag weer voor dit wonder.

Inspirerende figuur van gisteren of vandaag: Sint -Nicolaas, alle moeders

Inspirerend verhaal 1

Nicolaas van Myra en de drie meisjes
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2007, p. 344)

Soms brengt Sinterklaas naast speelgoed ook mandarijntjes, sinaasappelen ('gouden appeltjes'), en chocolaatjes mee die verpakt zijn in een goudkleurig materiaal en eruit zien als muntstukken. Deze mandarijntjes of chocoladen muntstukken kunnen de aanleiding zijn voor het vertellen van de volgende legende:

''Een edelman had drie dochters. Maar omdat hij arm was geworden, wilde niemand met zijn dochters trouwen. Hij dacht: 'Ik stuur mijn dochters naar de stad. Daar kunnen ze geld verdienen.' Op een dag verhoorde God de gebeden van de vader. Hij zond hem zijn goede engel, de bisschop Nicolaas. Toen het nacht was, en niemand hem kon zien, gooide Nicolaas een beurs met geld door het venster van de arme edelman, en holde daarna naar huis. Bij het aanbreken van de dag vond de arme vader het geld. Hij weende tranen van vreugde en dankte God. Er was voldoende geld om een huwelijksfeest te organiseren voor zijn oudste dochter. Toen Nicolaas zag dat zijn geld goed gebruikt werd, wierp hij een tweede beurs geld door het venster en snelde naar huis. Weer dankte de man God voor deze weldaad, want nu kon ook zijn tweede dochter trouwen. Hij vroeg ook: 'Toon mij, Heer, uw engel, die opnieuw zo goed was voor ons.' De volgende nachten wachtte hij geduldig en lette zorgvuldig op. Hij hoopte dat de onbekende ook voor zijn derde dochter een bruidsschat zou brengen. En ook nu kwam Nicolaas.

Toen hij diep in de nacht door hetzelfde venster geld voor de derde dochter gooide, liep de vader snel het huis uit, de heilige man achterna. Hij herkende Nicolaas en wierp zich aan zijn voeten neer. De bisschop deed hem opstaan en zei: 'Vertel niemand wat er gebeurd is.'

Andere versies van dit verhaal vertellen dat Sint Nicolaas ‘s nachts geld stak in de sokken van de meisjes, die aan een wasdraad bij de schoorsteen hingen te drogen.Toen Sinterklaas gevierd werd in Amerika, hingen de kinderen een sok voor de schoorsteen, in de hoop dat de sint er ook iets voor hen zou in doen. Wanneer men nu Santa claus op 25 december viert, worden nog altijd de avond voordien sokken bij de schoorsteen gehangen.’

Inspirerend verhaal 2

De goede God had besloten om de moeder te scheppen. Hij was er zeker al zes dagen mee bezig, toen een engel kwam en zei: "Wat staat u daarmee toch uw tijd te verdoen?" En God antwoordde: "Zeker, maar hebt ge al eens gelezen wat er allemaal nodig is om een moeder te maken? Ze moet een groot hart hebben en open armen, waarin iedereen zich geborgen voelt... ze moet honderdtachtig beweegbare delen hebben, allemaal vervangbaar... ze moet koffie kunnen zetten, voordat de dag begint... ze moet een kus kunnen geven die alles kan genezen; van een gebroken been tot liefdesverdriet toe... zes handen". De engel schudde het hoofd en herhaalde ongelovig: "Zes paar handen?"

"Och" zei God, "de handen zijn niet zo moeilijk, maar een mama moet ook drie paar ogen hebben". "Zoveel", vroeg de engel verbaasd. En God knikte. "Ja, één paar om dwars door gesloten deuren te kijken als ze vraagt: "kinderen wat doen jullie daarbinnen?", ook als ze heel goed weet, wat ze aan het doen zijn. Een tweede paar in het achterhoofd om te zien wat ze niet mag zien, maar toch moet weten. En dan nog een derde paar, om aan het kind dat iets misdaan heeft zwijgend te zeggen: "ik begrijp het, wees maar gerust." "Maar Heer", zei de engel, hem bij de arm nemend. "ga slapen, morgen is er ook nog..." "Geen sprake van", antwoordde God, "trouwens ik ben bijna rond. Ik heb er al één gemaakt die vanzelf geneest als ze ziek is, die een maaltijd voor zes personen kan gereed maken met één kilo gehakt en die een jongen van negen jaar onder de douche kan houden". De engel draaide langzaam, om het model van de moeder heen, en onderzocht het aandachtig. "Ze is veel te zacht", besloot hij met een zucht. "Maar ze is taai en stevig", verdedigde God met klem. "Ge hebt er geen idee van wat zo'n mama kan doen en kan verdragen". "En kan ze ook denken?", vroeg de engel. "Dat niet alleen, ze kan ook uitstekend gebruik maken van haar verstand en een oplossing vinden voor alles en nog wat," antwoordde de Schepper. Toen boog de engel zich nog eens over het meesterwerk en streek met één vinger over haar wang. "Hier is iets fout gegaan!", stelde hij vast. "Toch niet, dat is geen fout", verbeterde de Heer, "dat is een traan". "En waar dient die voor?" wou de engel weten. "Om vreugde uit te drukken, pijn, eenzaamheid, maar ook voldoening en fierheid". "Maar Heer", riep de engel uit, "U bent een genie!" Met een glimlach merkte God op: "Om u de waarheid te zeggen, Ik was het niet die deze traan aanbracht, het waren de kinderen.

Inspirerende organisatie : Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede

Het campagneconcept van Samen Tegen Armoede is ‘SOLIDARITEIT’.

  • Samen solidair tegen armoede. Wat kan jij doen? Hoe kan je voor anderen een voorbeeld zijn en hen hoop brengen en inspireren?

  • Veel kleine campagnes, veel kleine dingen kunnen tot iets groots leiden, een positief en hoopvol verhaal.

  • Feestjaar: ‘Samen tegen armoede’ viert haar 50ste verjaardag. Als beeldende ondersteuning wordt ‘de affiche’ in de kijker geplaatst (50 jaar – 50 affiches). Samen Tegen Armoede roept op om alle solidaire acties te delen en te verzamelen op kleurrijke affiches. Deze zullen worden samengebracht op een grote muur. Een muur van solidariteit om te inspireren… Meer info vind je op www.samentegenarmoede.be

Een handvol gebeden

Lieve God, 
het is fijn om uit te kijken 
naar verrassingen of leuke dingen. 
Dan maakt ons hart gekke sprongen 
en beginnen we blij te zingen. 
Ook Elisabeth en Maria 
worden verrast met blij nieuws. 
Ze krijgen allebei een kind 
en delen in elkaars geluk. 
Zorg dat ook wij verrassingen delen. 
Zo wordt het blij nieuws voor velen. 
Amen.

Maria, 
je bent een lieve vrouw. 
God heeft jou gekozen 
om je eenvoud, geloof en trouw. 
Je wordt weldra moeder 
van een bijzonder kind. 
God schenkt je Zijn Zoon, Jezus 
omdat Hij je bijzonder vindt.

Jij verdient een pluim, 
want je brengt hoop en nieuw leven. 
Gods droom wordt eindelijk waar.

 

Heer God, 
wat kunnen mama’s toch veel. 
Ik bewonder hen voor hun geduld, 
creativiteit en doorzettingsvermogen. 
Mama’s hebben zoveel liefde 
voor hun kinderen en voor hun man. 
Mama’s kunnen zo goed zorgen en anderen bijstaan. 
Dank U God, voor alle lieve mama’s. 
Amen.

Goede God, 
de herders in de velden 
leefden een beetje aan de kant. 
Ze werden uitgesloten 
en telden niet mee. 
De mensen in de stad 
zagen hen liever niet komen. 
Ook vandaag zijn er veel mensen 
die nauwelijks kansen krijgen. 
Sommigen zijn dakloos 
en vinden geen werk. 
Zorg dat deze mensen 
de moed niet verliezen 
en blijven hopen 
dat het goed zal komen. 
Amen.

Goede God, 
samen met de herders bouwen 
we een muur van solidariteit. 
De herders waren gehoorzaam, 
zorgzaam en waakzaam. 
Ze deden er alles aan 
om hun schapen te beschermen 
en in veiligheid te brengen. 
Geef dat mensen die in armoede leven, 
net als de herders hoop en nieuwe kansen blijven zien. 
Zorg dat ze moed houden en blijven zoeken naar oplossingen. 
Geef ook dat er hulpverleners zijn die hun noden zien 
en hen helpen om beschutting te vinden. 
Amen.

Goede God, 
wij bidden voor alle mensen 
die telkens opnieuw uitgesloten worden. 
Sommigen hebben geen dromen meer 
en verliezen moed. 
Dit vinden wij niet oké. 
Dit voelt niet goed. 
Geef deze mensen hoop 
zodat het 
licht weer kan binnenvallen 
en dat ze zich opnieuw welkom voelen. 
Zorg dat niemand uitgesloten wordt 
of buiten hoeft te staan 

en dat er wel ergens een deur 
wordt opengedaan. 
Dat vragen we U heel bijzonder 
tijdens deze kerstdagen. 
Amen.                                                                                                                          

Bloem van de maand, bloem van hoop: de Kerstroos
Maandsuggesties
  • De eerste adventszondag valt op 1 december 2019. Je kan vier kaarsen voorzien en daarop de letters ‘HOOP’ schrijven. We maken ons klaar voor de geboorte van Jezus, Licht van hoop voor de wereld.  We staan stil bij de boodschappen van hoop die de engelen, de herders en de wijzen meebrengen.

  • Je kan de handen uit de mouwen steken voor de campagne van Samen Tegen Armoede en hoopvolle initiatieven organiseren. Zo kan je de kinderen ook laten kennismaken met hoopvolle daden van welzijnswerkers. 

  • Op Pinterest vind je heel wat creatieve impulsen om met ‘handen’ een adventskrans, een kerstboom of kerstfiguren te knutselen.

December: uitkijken naar - kerstmis

https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/165769/