• In elke regio wordt er op dit moment, op initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst, hard gewerkt om de ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen concreet vorm te laten krijgen. Hierbij zal maximaal voorzien worden in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. We willen de bestaande samenwerkingsvormen tussen de scholen, ook van verschillende netten, honoreren en waar mogelijk verder uitdiepen. De komende dagen zullen we voorstellen lanceren over welke concrete scholen gewoon en buitengewoon onderwijs precies deel uitmaken van welke ondersteuningsnetwerken. Op dat moment zal elke school met kennis van alle betrokken partners kunnen aangeven of ze al dan niet deel wil uitmaken van een specifiek ondersteuningsnetwerk. Het is de bedoeling dit alles rond te hebben tegen 15 juni. Tot dan willen we je vragen geen concrete engagementen aan te gaan.

    Bijkomend willen we meedelen dat er op vrijdag 2 juni een nieuwe omzendbrief zal gepubliceerd worden over de vorming van deze ondersteuningsnetwerken. Die omzendbrief bevat een bijlage waarop de samenstelling genoteerd wordt van de ondersteuningsnetwerken. Louter omwille van pragmatische redenen en om vanuit AgODi vlot te kunnen communiceren met het ondersteuningsnetwerk heeft AgODi er in deze startfase voor gekozen om te werken met een contactschool in het ondersteuningsnetwerk. Belangrijk hierbij is dat deze contactschool niet beschouwd mag worden als de school die de leiding heeft over het ondersteuningsnetwerk, maar in deze aanvangsfase enkel dient om de communicatie tussen AgODi en het ondersteuningsnetwerk te faciliteren. We willen nogmaals het belang benadrukken van de co-creatie en het evenwaardige partnership tussen de scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs.